Sieć serwisów

Polityka prywatności

Polityka prywatności

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsza Polityka Prywatności (dalej: Polityka) określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników.

Polityka jest integralną częścią Regulaminu. Wraz z zaakceptowaniem Regulaminu Użytkownik powinien dokładnie zapoznać się z Polityką. Akceptacja Regulaminu oznacza akceptację niniejszej Polityki. Użytkownik nie powinien akceptować Regulaminu i korzystać z Usługi jeśli nie akceptuje jakiegokolwiek postanowienia Polityki.

Zbiór danych Kupujących został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych i jest wpisany do ogólnokrajowego rejestru zbiorów danych osobowych.

Administratorem danych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych jest Jacek Wągiel, prowadzący działalność gospodarczą pod 

Custom Writing Services is a niche that is expanding and competitive. Their own writing work is being outsourced by business homes to designers or writers that will produce some exceptional style of writing. If you’re professional writer service seeking something specific in your writing, then choosing the help of a professional writer may be an advantage as they can be flexible to accept changes in content and the structure of your job. Today the requirement for personalized writings is high and there are lots of internet websites offering custom site contents and posts at low prices. Many of these sites provide free samples to their visitors, which makes it possible for them to have the ability to supply you custom writings.

firmą „CENTRUM OGUMIENIA Jacek Wągiel” wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  RP, numer REGON: 390204855, NIP: 6921006124,  z siedzibą w Lubinie, ul. Ścinawska 17, 59-300 Lubin; adres e-mail: biuro@centrumogumienia.pl  (dalej jako „Administrator”).

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkowników i Kupujących, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu zawarcia z Administratorem Umowy Sprzedaży na zasadach określonych w Regulaminie.

Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przetwarzanie i ochrona danych osobowych Użytkowników były dokonywane w sposób uniemożliwiający dostęp do tych danych ze strony osób nieuprawnionych, jak też przed nieuprawnionym wykorzystaniem ww. danych. Administrator posługuje się przy tym środkami i rozwiązaniami technicznymi służącymi zapobieganiu ingerencji nieuprawnionych osób trzecich w sferę prywatności Użytkowników. Niniejszy dokument określa zakres oraz zasady gromadzenia i przetwarzania informacji o Użytkownikach, w tym ich danych osobowych.

 • DANE OSOBOWE
  • Politykę Prywatności stosuje się do danych osobowych przetwarzanych na Portalu w celu umożliwienia korzystania z funkcjonalności Portalu, w tym zbieranych automatycznie podczas wizyt na Portalu, w szczególności:
  • w celu składania i realizacji Zamówienia i Umów Sprzedaży;
  • w celu zawarcia i realizacji umowy kredytu E-Raty;
  • W celu realizacji Zamówienia Usługodawca zbiera następujące dane: i) imię i nazwisko, ii) adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z 

   An paper writing service is an excellent option for people who prefer to employ their authors in person. Online writing firms give inexpensive and instant services that satisfy the needs of aspiring and seasoned writers. Whether you are an individual, a company, a school or organization that must hire a seasoned author, it is very important to pick the right paper writing company out of the thousands of organizations offering

   Composing essays for money is the most suitable choice In case you have the desire to earn additional money for additional advantage. By completing missions for companies that are different you are able to make some excess money. Writing assignments will make sure paper writing service that you make a hefty amount of money when you finish your assignment .

   services for composing resumes and other papers. There are a few characteristics that differentiate the ideal writing companies from the rest essay writing. When picking your paper writing service, constantly keep in mind that only quality writers may develop your writing skills.

   kodem pocztowym), iii) numer telefonu kontaktowego, iv) adres poczty elektronicznej
  • Administrator gromadzi dwa rodzaje informacji:
   • dane podawane dobrowolnie przez Użytkownika;
   • dane uzyskiwane automatycznie podczas korzystania z Usługi (Cookies). Przetwarzanie danych zbieranych automatycznie reguluje Polityka Cookies.
  • Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest całkowicie dobrowolne aczkolwiek konieczne w celu zawarcia Umowy Sprzedaży, w szczególności dotyczy to następujących danych: nazwisko i imiona Użytkownika; adres siedziby, zamieszkania lub pobytu; adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania lub pobytu; adres poczty elektronicznej; numer telefonu;
  • Podanie danych o których mowa w punkcie 2.3  i 2.4 obejmuje zgodę na przetwarzanie danych zarówno w trakcie świadczenia Usługi jak i po zakończeniu korzystania przez Użytkownika z Usługi i wykonania Umowy Sprzedaży.
  • Dane podawane przez Użytkownika w trakcie składania Zamówienia są wykorzystywane do celów realizacji Zamówienia, celów księgowych, administracyjnych do kontaktowania się z Użytkownikiem w ramach świadczenia Usługi i w związku z wykonaniem Umów Sprzedaży oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem Umów Sprzedaży przy wykorzystaniu Usługi i Portalu.
  • Niezależnie od powyższego, w przypadku wyrażenia odrębnej zgody przez Użytkownika, dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Administratora w celu:
 • marketingu działalności Administratora oraz marketingu działalności podmiotów współpracujących z Administratorem, w szczególności w celu organizacji promocji, konkursów i realizacji innych narzędzi marketingowych,
 • otrzymywania informacji handlowej, w szczególności przesyłania takiej informacji przez Administratora na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.
  • W przypadkach wskazanych w Regulaminie aktualne  dane Użytkownika, o których mowa w punkcie  2.3 będą udostępniane innym podmiotom, o ile i w zakresie, w jakim będzie to konieczne do zawarcia lub wykonania zawartych Umów Sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy Użytkownika spełnia wymagane przez Regulamin warunki i przepisy prawne.
  • Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia. W tym celu należy wysłać e-mail na adres: biuro@centrumogumienia.pl.
  • Administrator oświadcza, że może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Użytkownika innym podmiotom świadczącym na rzecz Administratora lub Kupującego usługi w zakresie niezbędnym do korzystania z Serwisu, w tym realizacji Zamówienia, rozpatrzenia reklamacji Produktów oraz korzystania z usług finansowych dostępnych na Portalu, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z art. 31 Ustawy Ustawy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe Użytkowników mogą zostać powierzone w szczególności producentom i dostawcom Produktów, bankom i innym instytucjom finansowym i ubezpieczeniowym.
 • POLITYKA COOKIES
  • Administrator informuje, że podczas korzystania z Portalu, dane dotyczące Użytkownika zbierane są automatycznie (pliki Cookies). Administrator wykorzystuje mechanizm plików „cookies”, w czasie gdy Użytkownik korzysta Portalu.
  • Pliki „cookies”, które mogą zostać użyte na stronach internetowych Portalu są kojarzone wyłącznie z przeglądarką danego komputera (Użytkownik jest anonimowy), bez podawania imienia lub nazwiska Użytkownika. Są to informacje zapisywane przez serwer Administratora na komputerze Użytkownika, które serwer Administratora może odczytać przy każdorazowym łączeniu się z komputerem Użytkownika.
  • Pliki „cookies” dostarczają danych statystycznych o ruchu Użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron Portalu.
 Administrator może także umieszczać pliki „cookies” w celu monitorowania ruchu Użytkowników w Portalu, a także pomiędzy Portalem a współpracującymi z Administratorem innymi serwisami internetowymi.
  • Użytkownik może w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików „cookies” w strefie internetowej poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików „cookie” na obsługę indywidualną (ustawienia użytkownika). Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dostarczyciele programów do obsługi strefy internetowej (przeglądarek), zazwyczaj w zakładce „opcje internetowe” lub podobnej.
  • Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego.
  • Wyłączenie opcji akceptowania plików „cookies” przez Użytkownika w swojej przeglądarce (zablokowanie, monitowanie), może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych Usług świadczonych przez Administratora.
 • PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ OSOBY TRZECIE.
  • Administrator przy zawieraniu i wykonywaniu Umów Sprzedaży wykorzystuje usługi stron trzecich, takich jak m. in. transferuj.pl do realizacji procesu zapłaty za Produkty zakupione na stronie Portalu i w tym celu przekazuje dane osobowe Użytkownika firmie obsługującej systemy płatności elektronicznej.
  • Ponadto, na żądanie organów państwa (takich jak sąd, Policja, prokuratura) Administrator udostępnia dane osobowe Użytkownika, jeśli organy te są uprawnione do zażądania tych danych na podstawie odrębnych przepisów.
  • Portal może zawierać odnośniki reklamowe przenoszące Użytkowników do innych witryn internetowych. Jeśli Użytkownik kliknie w odnośnik i opuści Portal, wówczas Administrator nie ponosi odpowiedzialni za zawartość i bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika podczas korzystania z tej strony. Strony te mogą przestrzegać odrębnej polityki ochrony danych osobowych.
 • ZABEZPIECZENIA DANYCH OSOBOWYCH STOSOWANE PRZEZ ADMINISTRATORA
  • Wszelkie dane osobowe pobierane od Użytkowników przesyłane są do systemu za pomocą bezpiecznego protokołu SSL szyfrowanego kluczem 128-bitowym.
  • Wszystkie informacje o Użytkownikach przechowywane na serwerze Administratora lub podmiotów, z którymi Administrator zawarł stosowne umowy i są zabezpieczone przed dostępem niepowołanych osób. Jedynymi osobami uprawnionymi do dostępu do tych danych i ich przetwarzania są pracownicy lub współpracownicy odpowiednio przeszkoleni przez Administratora lub podmiotu, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie odrębnych umów.
 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
  • Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności.
  • Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia.
  • W celu wyjaśnienia wątpliwości lub chęci uzyskania dalszych informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych Użytkownik może skontaktować się z Administratorem. Formy kontaktu z Administratorem na adres e-mail: biuro@centrumogumienia.pl  
  • Polityka wchodzi w życie z dniem 06.02.2019 r.
Umów wymianę