Sieć serwisów

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) oraz ustawa z dnia 25 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) zapewnienia kontrolę nad przetwarzaniem danych osobowych. Reguluje również zasady ochrony danych osobowych w celu zabezpieczenia praw i wolności osób, których dane dotyczą. Stosujemy wymogi stawiane przez ww. przepisy prawa powszechnie obowiązującego, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa i zapewniania praw osób, których dane dotyczą.

Zasady przetwarzania danych osobowych, szczególnie w jaki sposób są one gromadzone i wykorzystywane, zamieszczone są poniżej.

Administratorem Państwa danych osobowych jest jednoosobowa działalność gospodarcza „CENTRUM OGUMIENIA Jacek Wągiel”, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, numer REGON: 390204855, NIP: 6921006124,  z siedzibą w Lubinie, ul. Boczna 8, 59-300 Lubin; adres e-mail: biuro@centrumogumienia.pl (dalej jako „Administrator”).

Pod ww. adresem można kontaktować się z Administratorem Danych Osobowych w sprawach związanych z ochroną, gromadzeniem, przetwarzaniem, modyfikowaniem i usunięciem danych osobowych. Administrator poprzez wdrożenie zabezpieczeń organizacyjnych, prawnych i technicznych adekwatnych do kategorii przetwarzanych danych dokłada wszelkich starań, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

Informacja o podstawie prawnej, celu oraz okresie przechowywania danych

 • Prowadzenie korespondencji mailowej: dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu prowadzenia komunikacji i realizacji sprawy, której dotyczy korespondencja. Dane będą przetwarzane przez czas prowadzenia korespondencji oraz do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń z nią związanych.
 • Komunikacja realizowana za pośrednictwem formularzy kontaktowych: dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu prowadzenia komunikacji i realizacji sprawy, której dotyczy korespondencja. Dane będą przetwarzane przez czas prowadzenia komunikacji albo do momentu wycofania zgody. Jednak fakt wycofania zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem udzielonej zgody.
 • Prowadzenie profili na portalach społecznościowych: Facebook, Linkedln, Instagram, YouTube: dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu efektywnego prowadzenia profili na portalach społecznościowych (np. poprzez przedstawianie użytkownikom portali informacji o inicjatywach i innej aktywności Administratora oraz w związku z promowaniem wydarzeń, usług i produktów). Dane będą przetwarzane przez czas prowadzenia profilu lub do momentu złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 • Zawarcie i wykonanie umowy: dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, lit. c oraz lit. f RODO w celu podjęcia czynności niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Dane będą przetwarzane przez czas trwania umowy, a po jej zakończeniu przez czas realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
 • Rozpatrywanie skarg, wniosków i reklamacji: dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. lit. c oraz lit. f RODO w celu realizacji i obsługi skarg, wniosków oraz procesu reklamacji. Dane będą przetwarzane przez okres 6 miesięcy lub 1 roku po upływie terminu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji.
 • Dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami: dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Dane będą przetwarzane do momentu zakończenia postępowania związanego z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami.
 • Archiwizacja dokumentacji: dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu archiwizacji umów oraz dokumentacji towarzyszącej. Dane będą przetwarzane przez okresy wskazane w przepisach prawa dla poszczególnych rodzajów dokumentacji.
 • Realizacja działań marketingowych/handlowych bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej: dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, ewentualnie do czasu wniesienia sprzeciwu. Dane będą przetwarzane do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 • Realizacja działań marketingowych/handlowych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej: dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W zakresie wyrażonej zgody dane będą przetwarzane do momentu jej wycofania, jednak fakt wycofania zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem udzielonej zgody.
 • Monitoring wizyjny: dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO oraz art. 222 KP w celu realizacji monitoringu wizyjnego zapewniającego bezpieczeństwo i ochronę osób, obiektów, sprzętów i urządzeń należących do Administratora. Dane osobowe zawarte w nagraniach są przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nagrania, chyba że nagranie stanowi dowód w postępowaniu, wówczas do czasu prawomocnego zakończenia postępowania lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 • Rekrutacja: dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO – w zakresie zgody na przetwarzanie wizerunku oraz innych danych szczególnej kategorii. Dane osobowe przetwarzane są do zakończenia procesu rekrutacji,  a w przypadku wyrażonej zgody na dalsze procesy rekrutacyjne nie dłużej niż 12 miesięcy. Jednak fakt wycofania zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem udzielonej zgody.
 • Prowadzenie dokumentacji pracowniczej oraz realizacja umów cywilnoprawnych: dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, lit. b, lit. c, lit. f RODO, art. 9 ust. 2 lit. b RODO oraz zgodnie z przepisami prawa określającymi sposób archiwizowania dokumentacji wynikającej ze świadczenia stosunku pracy. W przypadku umów cywilnoprawnych dane będą przechowywane do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń.

Jeżeli terminy właściwe dla dochodzenia ewentualnych roszczeń są krótsze niż okresy przechowywania dokumentów rozliczeniowych dla celów podatkowych wówczas dokumenty te będą przechowywane przez czas niezbędny dla celów podatkowo-rozliczeniowych, a więc przez 5 lat od czasu zakończenia roku, w którym zaktualizował się obowiązek podatkowy.

Odbiorcy danych osobowych 

Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności instytucjom uprawnionym do kontroli działalności Administratora lub instytucjom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Prawa osób, których dane dotyczą 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych podmiotom tych danych przysługują następujące prawa: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. Ponadto, jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do jej wycofania w dowolnym momencie, co jednak nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem udzielonej zgody. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Obowiązek podania danych 

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne do realizacji wskazanych procesów przetwarzania. Odmowa podania danych osobowych w niezbędnym zakresie skutkuje brakiem możliwości udziału osoby, której dane dotyczą w realizacji wskazanego procesu.

Przekazywanie danych do państw trzecich 

Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany 

Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak wynik takiego zautomatyzowanego przetwarzania nie będzie powodować skutków prawnych lub wpływać w sposób istotny na prawa osób, których dane dotyczą.

Umów wymianę opon