Sieć serwisów

Konkurs – Darmowa wymiana opon

Konkurs – Darmowa wymiana opon

REGULAMIN KONKURSU

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą: „DARMOWA WYMIANA OPON”. 
2. Organizatorem Konkursu jest Centrum Ogumienia Jacek Wągiel NIP: 692-10-06-124
3. Fundatorem nagród w konkursie jest firma Centrum Ogumienia
4. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie na profilu Facebook-owym  https://www.facebook.com/centrumogumienia/  w dniach:
01 października 2019 roku – 20 października 2019 roku.
§2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego,
b) nie jest pracownikiem Centrum Ogumienia,
c) nie jest członkiem rodziny pracownika Centrum Ogumienia.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków: a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.
§3 NAGRODY
1. Nagrodą w Konkursie jest:
1. Usługa darmowej wymiany opon w siedzibie firmy do końca 2019 roku.
2. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, wyłonieni przez Komisję Konkursową, którzy w czasie trwania konkursu, pod postem konkursowym na profilu Facebook-owym: zamieszczą wpis, zawierający odpowiedź na temat: „Oznacz znajomego, który powinien wymienić opony w swoim samochodzie i napisz dlaczego?”
3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator. 
4. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu.
5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien odpowiedzieć na wiadomość na Facebooku.
6. Otrzymana nagroda będzie możliwa do odebrania w siedzibie firmy do 31 grudnia 2019 roku w godzinach otwarcia zakładu.
7. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Centrum Ogumienia.
8. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.
§4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska.
2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.
§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie  https://www.facebook.com/centrumogumienia/

Wróć do bloga
Powered by
Umów wymianę